تنها حق مسلم و منحوس ملت ایران

گزارش و لیستی از بهترین کشورها برای تجارت: اگر هم در بین این ۱۲۷ کشور نیافتید غمی نیست ، می‌گویند عوضش ما انرژی هسته‌ای داریم که یگانه حق مسلم و اجباری ما است. در تجارت هم بعد از زیمباوه قرار نگرفتن که هنر نیست و جزو حقوق بشری هم محسوب نمی‌شود . همین است که می‌بینید و هر کس هم که ناراحت است به جهنم و باید یا به زندان برود و یا برود گم و گور شود

اگر هم ایران را در بین این ۱۲۷ کشور نیافتید غمی نیست ، عوضش ما انرژی هسته‌ای داریم که یگانه حق مسلم و اجباری ما است. در تجارت هم بعد از زیمباوه قرار نگرفتن که هنر نیست و جزو حقوق بشری هم محسوب نمی‌شود . همین است که می‌بینید و هر کس هم که ناراحت است به جهنم و باید یا به زندان برود و یا برود گم و گور شود

هیچ نظری موجود نیست: